Späť na obsah

Keď vypracujeme a uskutočníme nenásilnú kampaň za spoločenskú zmenu, musíme zájsť ďalej než je oboznámenie verejnosti s nespravodlivosťami a protestovanie proti nim; musíme odmietnuť spoluprácu s utláčateľmi a nenásilne zasahovať. Musíme tiež uskutočniť konštruktívne programy, v ktorých budeme skutočne žiť zmenou, ktorá je naším cieľom.

Vzájomný vzťah medzi konfrontačnou akciu a konštruktívnou akciu v rôznych štádiách kampane je znázornený v tabuľke „Štádiá eskalácie nenásilných kampaní“. Táto tabuľka sa zakladá na knihe Theodora Eberta „Nenásilná vzbura – alternatívy voči občianskej vojne“. V začiatočných štádiách nenásilnej kampane sa dôraz kladie na to, aby sa problém vniesol do verejnej sféry. V dobre zorganizovanej kampani sa využijú verejné protestné akcie a predstavia sa tiež možné alternatívy (konštruktívna akcia) ako spôsob pritiahnutia pozornosti na problémy a podporu zmeny. Ak to neprinesie želané výsledky, kampaň sa môže posunúť do „druhého štádia“. V tomto štádiu účastníci kampane zvyšujú verejný nátlak tým, že zorganizujú zákonné formy nespolupráce (iniciatívy fair trade, alternatívne ekonomické štruktúry, nenásilná intervencia atď.). V tomto štádiu je cieľom zvýšiť stávky (spoločenské náklady) a minimalizovať odmeny pre tých, ktorí sa dopúšťajú nespravodlivostí alebo z nich profitujú. V tom istom čase bude kampaň s najväčšou pravdepodobnosťou pokračovať vo svojom používaní akcií z prvého štádia.

Toto by na dosiahnutie požadovaných cieľov malo stačiť. Ale ak nie, je tu možnosť použitia nenásilných akcií vyžadujúcich od aktivistov omnoho viac rizika a ktoré tiež predstavujú omnoho silnejšie vyhlásenie pre verejnosť. Tretie štádium eskalácie využije nenásilnú občiansku neposlušnosť ako protest (protestné sedenia, blokády, štrajky, odmietnutie ísť do vojny) ale tiež občianske obsadenie úradov, vykonanie akcií, ktoré uplatňujú autoritu alebo implementujú štruktúru bez zákonného práva urobiť tak. Príkladom tohto je poskytnutie útočiska, aby sa zabránilo deportácii utečencov, nenásilná intervencia, reverzné štrajky alebo vybudovanie environmentalisticky múdrej dediny na mieste výstavby environmentálne deštruktívnej továrne.

Ako sa budú nenásilné kampane vyvíjať, ich stratégie budú eskalovať z jedného štádia do ďalšieho, ale aj naďalej sa budú používať akcie z predchádzajúcich štádií. Táto tabuľka by nemala naznačovať, že dochádza k neflexibilnej lineárnej eskalácii. Je však užitočné ukázať vzájomný vzťah týchto štádií a typov akcií. Účastníci kampane sa môžu vedome rozhodnúť, že sa posunú z jedného štádia do ďalšieho (nahor alebo nadol), zatiaľ čo si budú vyberať najefektívnejšie akcie pre danú situáciu. Počas celej kampane je dôležité snažiť sa zapojiť do dialógu s protivníkmi, keď sa pokúšate nájsť riešenia zahrňujúce všetky strany. V určitých obdobiach môže mať tento dialóg jednoduchší začiatok, napríklad v prípade, že kampaň dočasne zníži svoj verejný nátlak. Účastníci kampane sa tiež môžu rozhodnúť, že je efektívnejšie zvýšiť svoju prácu na konštruktívnej akcii a zdržať sa konfrontačných akcií, alebo naopak.

Pre vykonanie úspešnej kampane je dôležité nepretržite hodnotiť aktivity kampane a ich efektívnosť. Vaša skupina môže použiť rámec tejto tabuľky na sledovanie implementácie konštruktívnych, rovnako ako konfrontačných akcií kampane v priebehu času, aby sa vám ľahšie hodnotilo, ako tieto akcie spoločne prispievajú k dosiahnutiu vašich cieľov.

Štádiá eskalácie nenásilných kampaní

Štádium eskalácie

Konfrontačná akcia

Konštruktívna akcia

Ako to funguje

Vnesenie problému do verejnej sféry

Protest (demonštrácie, petície, roznášanie letákov, vigílie)

Predstavenie alternatívy (vzdelávacie prednášky, ukázanie alternatív)

Oboznámenie verejnosti / Presviedčanie

Zákonné akcie, ktoré narábajú s problémom

Zákonná nespolupráca: (štrajk, spotrebiteľský bojkot, spomalenie)

Zákonné inovatívne aktivity (fair trade, školy zadarmo, alternatívna ekonomika, etické investície, nenásilná intervencia

Zvyšovanie stávok (nákladov) a minimalizovanie odmien pre tých, ktorí sa dopúšťajú nespravodlivosti

Nezákonné akcie, ktoré narábajú s problémom

Občianska neposlušnosť: (protestné sedenie, blokáda, daňový vzdor, štrajk, odpor voči vojne)

Občianske uchvátenie: (hnutie útočiska, pirátske rádio, reverzný štrajk, nenásilná intervencia

Presmerovanie moci

Prebral a z nemčiny do angličtiny preložil Eric Bachman. ''Táto tabuľka je založená na "Tabuľke eskalácie nenásilných akcií" na strane 37 v knihe "Gewaltfreier Aufstand – Alternative zum Bürgerkrieg" (Nenásilná vzbura – alternatívy voči občianskej vojne) od Theodora Eberta", Waldkircher Verlagsgesellschaft mbH, 1978 ISBN 3-870885-030-1