Späť na obsah

Demonštrácie samotné neukončia konkrétnu vojnu ani nenapravia hlboko zakorenenú nespravodlivosť. Tvárou v tvár hrôzam sveta je ľahké robiť nenásilný ekvivalent ostrého kritizovania – skočiť do akcie alebo aktivity bez ústupu alebo hľadenia dopredu. Príliš často sa stáva, že skupiny idú od rozoznania problému rovno k výberu taktiky. Alebo trpíme ‘rozhodovacou paralýzou’, keď vzdelávame seba a ostatých, no nikdy sa nedostaneme ku akcii a preto nikdy nedosiahneme naše ciele. Moc nenásilnej kampane prichádza cez kombináciu taktík, strategického myslenia a oddanosti účastníkov.

Ovplyvnenie zmeny špecifického problému zvyčajne vyžaduje kampaň, to jest spojené série aktivít a akcií vykonaných v priebehu času na dosiahnutie špecifických, vyhlásených cieľov. Kampane začína skupina ľudí so spoločným záujmom. Účastníci rozvinú spoločné pochopenie a víziu, identifikujú ciele a začnú proces výskumu, vzdelávania a výcviku, ktorý posilňuje a rozširuje počet účastníkov zapájajúcich sa do aktivít a akcie.

Kampaň má ciele na rôznych úrovniach. Prvým je špecifická požiadavka kampane alebo vyhlásený cieľ. Väčšina kampaní odmieta politiky ľudí na vrchole určitej hierarchii. Pre dosiahnutie tohto cieľa musíme do ich rozhodovania priniesť nový faktor – či už je to ich presviedčanie s novými informáciami, presviedčanie tých, od podpory ktorých závisia alebo ich varovanie pred odporom, ktorému budú čeliť. Nezaobchádzame s tými ľuďmi ako s nepriateľmi, ale ako protivníkmi – ľuďmi, ktorí musia byť zastavení alebo zosadení, aby sme mohli ukončiť konkrétnu nespravodlivosť.

Kampaň má tiež vnútorné ciele, ako sú budovanie potenciálu a počtu účastníkov. Nenásilná kampaň vysvetľuje ľuďom procesy posilnenia. To zahrňuje osobné posilnenie (ľudia objavujú a uplatňujú svoju vlastnú silu proti útlaku, vylúčeniu, násiliu a silu pre účasť, mier a ľudské práva) a buduje kolektívnu silu. Skupiny sa v tomto procese učia, ako byť organizátormi a ako sa stať politickými stratégmi.

Kampane by tiež mali oznamovať niečo z vízie toho, čo chceme, čo by malo viesť ku ďalším kampaniam odmietajúcim existujúce mocenské štruktúry. Početné kampane nás môžu pohnúť k spoločenskému posilneniu, ktoré vedie ku spoločenskej transformácií, na ktorej pracujeme. V našom výcviku a plánovaní musíme brať do úvahy všetky aspekty tohto procesu nenásilného spoločenského posilnenia: osobné posilnenie, moc komunity, moc ľudu. Na vyvinutie efektívnej nenásilnej stratégie musíme vyvinúť zručnosti strategického myslenia.

Vývoj efektívnych stratégií

Kreatívne kampane sú kľúčom k preskúmaniu potenciálu nenásilia. A keď sú skupiny nadšené mocou a možnosťami nenásilnej kampane, je u nich väčšia šanca na vyvinutie efektívnej stratégie kampane. Cvičenia navrhnuté nižšie môžu ten entuziazmus a nadšenie pomôcť vytvoriť; ponúkajú tiež návrhy na zefektívnenie kampaní, rovnako ako návrhy na pochopenie, ako dochádza ku zmene.

Ak pracujete na spoločenskej zmene vo vašej komunite, možno sa budete musieť podujať skupinového procesu na prípravu efektívnej stratégie pre posun smerom k tejto zmene. Skupinový proces vychádza zo zdrojov, ktoré v skupine už sú a môže vytvoriť entuziazmus a oddanosť.

Aby ste začali, možno budete chcieť, aby skupina zdieľala svoje vlastné znalosti kampaní buď s použitím cvičenia ‘Stratégie 10/10’, alebo diskusiou o tom, ako dochádza ku zmene, pričom sa budete účastníkov pýtať, o ktorých efektívnych kampaniach vedia a vďaka čomu boli efektívnymi. Z reakcií vytvorte kontrolný zoznam. Prípadové štúdie (viď ‘Kampaňový sprievodca prípadovými štúdiami’) sú ďalším spôsobom učenia sa o tom, čo sa udialo v minulosti. Neponúkajú podobné plány, ale ukazujú odhodlanie, vynaliezavosť a trpezlivosť s úspešnými nenásilnými kampaňami. Pozrite si časť o zdrojoch (desiata časť), kde sú filmy a knihy opisujúce nenásilné kampane, alebo použite niektoré z príbehov vyrozprávaných v tejto príručke alebo v odkazoch na web.

Ak má vaša skupina mnoho znalostí, máte obmedzený čas alebo tento typ historického posúdenia nie je uskutočniteľný kvôli inému faktoru, môžete prejsť rovno k vývoju vášho vlastného procesu úspešnej stratégie zmeny. Užitočným procesom pre vyvinutie efektívnych stratégií je:

 • pomenovanie a opísanie problému alebo situácie
 • analyzovanie príčin jeho alebo jej existencie
 • vytvorenie vízie toho, čo skupina chce, vrátane jasných cieľov a
 • vyvinutie stratégie na dosiahnutie týchto cieľov.

Tieto kroky sú vysvetlené nižšie.

Pomenovanie a opísanie problému

Pre mnohých, ktorí čelia problémom vo svojich všedných životoch, je opis a analýza problémov prirodzenou súčasťou života. No iní na to musia vynaložiť viac úsilia. Tieto kroky majú za cieľ pomôcť ľuďom pohybovať sa spolu v nehierarchickom, všetko zahrňujúcom procese pre hlbšie pochopenie efektívnych nenásilných stratégií.

Niekomu sa pomenovanie a opis problému alebo situácie môže zdať príliš jednoduchým prvým krokom, ale ak to urobíte kolektívne, ľudia môžu mať rôzne predpoklady a rôzne opisy a teda rôzne posolstvá a ciele. A analýzu nemôžeme urobiť bez toho, aby bolo jasné, čo analyzujeme. Spoločný prechod týmto procesom posilňuje účasť jednotlivcov, zatiaľ čo vyvíjajú kolektívnu akciu.

Cvičenia: skupina si môže vybrať buď cvičenie ‘Strom’, alebo ‘Piliere moci’, ktoré použije v priebehu strategického myslenia a plánovacieho procesu, v závislosti od toho, čo sa zdá byť vhodnejším pre ich problém a štýl.

Analyzovanie príčin jeho existencie

Na premenu problémovej situácie potrebujeme pochopiť, prečo existuje, kto ju potenciálne podporuje a kto jej oponuje. Potrebujeme analyzovať mocenskú štruktúru, aby sme našli vstupné body pre odpor, konštruktívnu prácu atď. Analýza by mala brať do úvahy nasledovné otázky:

 • rozumieme kontextu a príčinám problému?
 • kto a ako kvôli nemu profituje a trpí?
 • kto drží moc a kto má moc privodiť zmenu? (Kto vytvára časť štruktúr, ktoré to podporujú? Kto tomu oponuje?)
 • je rozdiel medzi mužskými a ženskými úlohami? (Pozri tiež časť druhú, ‘Rod a nenásilie’.)
 • aké sú silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby pre kampaň, ktorá chce toto zmeniť? (SWOT analýza)
 • aké teórie prinášame do tejto analýzy?
 • ako ovplyvňuje naša oddanosť voči nenásilnej spoločenskej zmene našu analýzu?

Cvičenia: pokračujte a použite buď ‘Strom’ alebo ‘Piliere moci’. Aby ste sa lepšie pozreli na tých, ktorí podporujú a odporujú štruktúre, použite cvičenie ‘Spektrum spojencov’, ktoré vám pomôže identifikovať a analyzovať hráčov a vašich spojencov a protivníkov, a ktoré pomáha v strategickom rozhodovaní v súvislosti s tým, koho chcete zosadiť.

Vytvorenie vízie toho, čo chceme

Aby sa kampaň pohla dopredu, potrebuje víziu toho, čo chce. Inak môžu byť akcie len reakciami a ľahko prehliadnuteľnými protestmi. Vízia bude pravdepodobne obsahovať ambiciózne dlhodobé ciele. Je dobré požiadať skupinu o prediskutovanie svojej vízie veľkých otázok: svetový mier, ekonomická spravodlivosť, spoločnosť, akú chceme. Potom však bude výzvou identifikovať prvé kroky na týchto cestách: krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré vedú k týmto dlhodobým cieľom. Kampane čelia pri stanovovaní cieľov dilemám. Pre získanie maximálnej možnej podpory si kampaň môže zvoliť krátkodobý cieľ ako ‘najmenší spoločný menovateľ’ – to znamená bod, na ktorom sa zhodne široké spektrum ľudí. Ak však toto nemá hlboké dôsledky, ak to nenaznačuje ďalšie kroky pre spoločenskú transformáciu, potom akákoľvek výsledná zmena bude pravdepodobne plytká a neuspokojivá. Na druhej strane, utopické ciele, ktoré sa zdajú nerealistické, pravdepodobne nezmobilizujú ľudí, pokiaľ nebudú existovať dosiahnuteľnejšie prechodné ciele. Keď sú najvyššie ciele revolučné, kampane musia identifikovať obmedzené, no prijateľnejšie odrazové mostíky.

Otázky na zváženie pri vývoji cieľov:

 • sú tie ciele realistické?; dajú sa dosiahnuť v určitom časovom období?
 • budú ľudia veriť tomu, že môžu tento cieľ dosiahnuť?
 • zodpovedá cieľ účelu a schopnosti skupiny?
 • sú tie ciele merateľné?; budeme vedieť, že sme ich dosiahli?
 • týkajú sa ciele životov ľudí?; budú sa chcieť zúčastniť?
 • budú sa ľudia cítiť posilnení ‘víťazstvom’?

Cvičenia: predstavte si zdravý strom – použite otázky v cvičení ‘Strom’. Vieme na hore uvedené otázky odpovedať kladne?

‘Piliere moci’ – aké sú krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré oslabujú tie piliere? Čo zamýšľame urobiť so základnými princípmi? Môžeme na hore uvedené otázky odpovedať kladne?

(Pre viac informácií o posolstvách pozrite tiež ‘Posielanie správ’ v ‘Úloha médií’ a ‘Vyslanie protestného posolstva‘.)

Vyvinutie stratégie

Keď opíšete a analyzujete problém, víziu toho, čo chcete a ciele, ku ktorým sa chcete dostať, budete musieť vyvinúť stratégiu – plán – ako sa k tomu dostať. Vývoj stratégie sa neudeje na jednom mítingu a neurobí ho jedna osoba. Je to proces rozhodovania, organizácie, mobilizácie a vývoja kreatívnych stratégií.

Nasledujú základné časti nenásilnej kampane. ‘Príbehy a stratégie’ (šiesta časť) opisujú, koľko z týchto častí sa použilo v kampaniach.

Zložky kampane

Nasledovné otázky môžu vám a vašej skupine pomôcť v procese vývoja stratégie kampane. Vy a vaša skupina musíte túto prácu robiť na pokračujúcej báze, nie len na začiatku kampane. Táto príručka obsahuje mnoho zdrojov, ktoré vám naprieč týmto procesom pomôžu.

Spoločné pochopenie

Existuje spoločné pochopenie problému alebo situácie, ktorá existuje? Analyzovali sme, prečo existuje? Obsahuje analýza spoločenské, ekonomické a politické štruktúry? Máme spoločné pochopenie o tom, čo to znamená mať nenásilnú kampaň? Zhodli sme sa v procese rozhodovania?

Nenásilná disciplína

Diskutovali organizátori o nenásilných princípoch a súhlasili s nimi? Existujú sprievodcovia nenásilia? Sú vyhlásení jasne, aby ich všetci pochopili? (Viď ‘Princípy nenásilnej akcie’ a ‘Sprievodcovia nenásilia’.)

Výskum a zhromažďovanie informácií

Čo vieme a čo potrebujeme vedieť? Pátrame po pravde, alebo sa len snažíme ‘potvrdiť našu pravdu’? Kto môže zhromaždiť informácie, ktoré potrebujeme? Kto nás môže viesť a poskytnúť zdroje? Výskum zahrňuje zistenie názorov na problém u ostatných. Komunitné prieskumy načúvacích projektov (viď www.listeningproject.info) sú jedným spôsobom, ako na to. Načúvacie projekty aktivistom pomáhajú podrobnejšie sa pozrieť na problém, pričom zhromaždia informácie, na ktorých založia budúcu stratégiu, zatiaľ čo vyvinú spojenie medzi tými, ktorým sú kladené otázky a tými, ktorí počúvajú. Načúvacie projekty sa použili v Kambodži, Chorvátsku, Južnej Afrike a Spojených štátoch.

Vzdelanie

Sú informácie pochopiteľné pre ľudí, ktorých sa pokúšame dosiahnuť? Úlohou nenásilných aktivistov je dať výskum do formy, ktorá sa v kampani bude dať široko použiť, alebo ktorá ľuďom v tom procese pomôže. Vyvinuli sme dobré vzdelávacie materiály, berúc do úvahy rôznych stúpencov a spojencov, ktorých chceme dosiahnuť? Aké iné vzdelávacie procesy môžeme použiť (napr. pouličné divadlo)? Ako používame médiá na pozdvihnutie povedomia?

Výcvik

Potrebujeme výcvik, aby sme sa naučili zručnostiam na vyvinutie stratégie a organizovanie (napr. skupinový proces, strategické plánovanie, mediálna práca)? Poskytujeme výcvik na prípravu ľudí na nenásilnú akciu? Je výcvik každému dostupný? Súvisia naše výcviky s problémami útlaku a ako s nimi narábame v spoločenskom kontexte a v našich skupinách a vzťahoch? (Viď tretia časť, rovnako ako cvičenia ‘Vyjadrenie názoru‘ a ‘Rodový dialóg pre budovateľov mieru’.)

Spojenci

Kto sú naši spojenci; kto by sa mohol stať spojencom alebo podporovateľom, ak si ním budeme viac komunikovať? Ako dosiahneme a vybudujeme kooperatívne vzťahy so skupinami, s ktorými chceme pracovať v koalícii? (Na identifikovanie možných spojencov použite cvičenie ‘Spektrum spojencov’.)

Rokovanie

Identifikovali sme jasne, s kým potrebujeme rokovať? Ako s nimi budeme komunikovať? Máme jasno v tom, čo chceme? Máme jasno v tom, že naše ciele neponížia nášho protivníka, ale že budeme pracovať na mierovom riešení?

Konštruktívna práca/Alternatívne inštitúcie

Gándhí považoval konštruktívny program (viď ‘Konštruktívny program’) za začiatok budovania novej spoločnosti, i v plášti tej starej. Kľúčový prvok spoločenskej zmeny je navrhnutý tak, aby splnil požiadavky obyvateľstva (napr. ekonomická rovnosť, komunálna jednota, rozvoj miestnych priemyselných odvetví) a vyvinul komunitu. Konštruktívna práca v kampaniach na Západe často chýba a zdôrazňujú ju na Východe. Hoci nespravodlivosti hovoríme ‘nie’, ako povieme ‘áno’? Ako začneme budovať víziu toho, k čomu sa chceme prepracovať? Alternatívne inštitúcie môžu byť dočasnými výtvormi, ako napríklad zavedenie alternatívnej dopravy, zatiaľ čo budeme bojkotovať segregovaný/apartheidný systém autobusov.

Legislatívna a volebná akcia

Je legislatívna alebo volebná akcia súčasťou kampane či už ako vzdelávacia taktika alebo ako cieľ? Ako vyvinieme tlak na politikov? Ako vykonáme našu moc? Ako sa ľudia zúčastnia tej akcie? Aké sú naše plány, pokiaľ nedosiahneme naše ciele?

Demonštrácie

Ako môžeme najlepšie demonštrovať naše záujmy? Brali sme do úvahy mnoho metód nenásilnej akcie? (Viď ‘Formy nenásilnej akcie’) Máme jasno v cieľoch demonštrácie a v tom, ako nám pomôžu dosiahnuť naše ciele? Ako zapojíme verejnosť? Budú miestnej komunite naše akcie dávať zmysel?

Nenásilná priama akcia/Občianska neposlušnosť/Občiansky odpor

Urobili sme všetko, čo sa dalo, aby sme vybudovali podporu pre našu akciu? Podporí to väčšie zapojenie komunity, alebo to bude kontraproduktívne? Ako to vylepší našu kampaň? Alebo to bude jej konečnou? Sú naše ciele jasné? Vyvinie to na našich protivníkov tlak, ktorý ich ovplyvní, aby odstúpili? Na koho sa vyvinie tlak?

Vo svojom ‘liste z Birminghamskej väznice’ Martin Luther King Jr. napísal, 'Možno sa pýtate, „Prečo priama akcia? Prečo protestné sedenia, pochody atď.? Nie je rokovanie lepšou cestou?“ So svojou výzvou na rokovanie máte absolútnu pravdu. Samozrejme, toto je účel priamej akcie. Nenásilná priama akcia sa usiluje o vytvorenie takej krízy a vyvinutie takého kreatívneho napätia, že komunita, ktorá neprestajne odmietala rokovať, je nútená konfrontovať problém. Usiluje sa o to preto, aby zdramatizovala problém, ktorý sa nedá viac ignorovať.’

(Ako cvičenie napíšte tento citát na nástennú tabuľu. Vyzvite skupinu na identifikovanie krízy, kreatívneho napätia, komunity a toho, ako môžu zdramatizovať problém vo svojej kampani. Pozri tiež ‘Štádia eskalácie’.)

Zmierenie

‘Ako jeden zo spôsobov zapojenia do konfliktu sa nenásilie niekedy pokúša priniesť zmierenie: posilňuje spoločenský systém, splnomocňuje tých na dne spoločnosti a zahrňuje ľudí z rôznych strán v úsilí o riešenie’. (Vyhlásenie princípov WRI) Pracovali sme na situácii, v ktorej obidve strany vyhrajú, alebo na situácii s jedným víťazom a jedným porazeným? Je uzmierenie verejné alebo súkromné? (V niektorých úspešných nenásilných kampaniach v americkom hnutí za ľudské práca bieli podnikatelia požiadali, aby sa integrácia reštaurácií udiala bez verejného vyhlásenia, aby predišli negatívnej reakcii, kým v iných prípadoch sa verejnou akciou demonštrovalo proti desegregácii systému.)

Oslava

Keď dosiahneme naše ciele, dajme si pauzu, aby sme uznali to, čo sme urobili a oslávili naše úspechy. Niekedy dosiahneme i viac ako to, čo sme si stanovili ako ciele, alebo dosiahneme iné ciele a nedáme si pauzu, aby sme to pochopili. Kolektívne hodnotenie je životne dôležité; zdokumentovaním našich úspechov a porážok a ich zdieľaním s ostatnými získame zdroje, z ktorých sa môžeme učiť pri podnikaní krokov k nášmu ďalšiemu cieľu. Ak sú kľúčoví aktivisti unavení alebo vyhoretí, nemusia vidieť, čo sa podarilo dosiahnuť. Niektoré notorické typy tiež nemusia prijať, že kampaň uviazla a môžu potrebovať určitú pomoc aby pochopili, že najlepšia časť búchania hlavy do steny je tá, keď to zastavíte.

Hodnotenie

Pri vývoji strategických nenásilných kampaní musíme brať do úvahy mnoho vecí. Musíme sa naučiť myslieť strategicky, vyvinúť naše pochopenie moci nenásilia a ísť cez kroky, ktoré nás môžu efektívne posunúť k našim cieľom. Toto by počas cesty malo posilniť a splnomocniť našu komunitu. Je dôležité hodnotiť našu kampaň, nie len na konci, ale aj počas nej. Keď tak neurobíme, môžeme robiť chyby, ktoré nerozoznáme až kým nebude prineskoro. Mali by sme počúvať každého zapojeného do kampane. Udržovanie záznamu z našich mítingov, našich rozhodnutí a našej práce sa stane základom našej vlastnej prípadovej štúdie. Či už sme boli alebo neboli úspešní, môžeme sa poučiť z vlastných skúseností. A to je kľúčové, aby sme mohli zdieľať naše stratégie a príbehy. (Viď ‘Hodnotenie akcie’ a ‘Kampaňový sprievodca prípadovými štúdiami’.)