Späť na obsah

Názov: piliere moci

Čas: minimálne 30 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

1. Identifikovať piliere udržujúce mocenskú štruktúry, ktoré chceme prekonať.

2. Analyzovať piliere s cieľom vyvinúť stratégie na ich oslabenie.

3. Identifikovať zraniteľnosť mocenských štruktúr.

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Opíšte piliere

1. Nakreslite prevrátený trojuholník s piliermi, ktorého ho držia. Do trojuholníka napíšte názov problému. Môžu to byť inštitúcie alebo nespravodlivosť (napr. „vojna“).

2. Požiadajte skupinu, aby identifikovala piliere predstavujúce inštitúcie a faktory, ktoré ten problém podporujú (napr. armáda, korporácie, patriotickí občania atď.). Buďte konkrétny v prvkoch podporných štruktúr (napr. armáda zahrňuje vedenie, vojakov, veteránov, rodiny vojakov). Toto pomôže, keď budeme analyzovať možnosti na oslabenie tej štruktúry.

3. Identifikujte základné princípy, ktoré sú základom pilierov (napr. sexizmus, chamtivosť, klamstvá atď.).

Analyzujte pilier

Vyberte si pilier, ktorý chce vaša skupina zvaliť. Pri rozhodovaní zvážte poslanie vašej skupiny. Nakreslite ďalšiu skupinu pilierov a napíšte názov inštitúcie z vášho vybraného piliera v trojuholníku. Teraz analyzujte, čo podopiera ten problém. Otázky v „Analyzujte, prečo tento problém existuje“, v časti Nenásilné kampane, sú užitočné nástroje analýzy. Toto sa môže stať základom pre vývoj vašej stratégie.

Poznámka pre facilitátorov: vysvetlite skupine, že hoci zdá byť náročné zatriasť s problémom, obrátený trojuholník symbolizuje jeho slabosť. Hoci nie je treba piliere zvaliť, aby ste oslabili moc, oslabenie pilierov môže mať veľký vplyv.

Related content