Späť na obsah

Nehovoríme, že potrebujete výcvik v nenásilí predtým, ako pôjdete do ulíc a vylepíte plagáty alebo roznesiete letáky. Vo väčšine krajín nie. Avšak, celý ten proces, ktorý nazývame výcvikom v nenásilí – analyzovanie problémov, predstavovanie si alternatív, vypracúvanie požiadaviek, vyvíjanie stratégie kampane, plánovanie akcií, príprava akcií, hodnotenie akcií alebo kampaní – môže zvýšiť vplyv, ktorý má vaša skupina na druhých, môže vám pomôcť lepšie fungovať v akcii a lepšie si poradiť s rizikami a problémami, ktoré predstavuje, a rozšíriť obzory vašej akcie. V podstate, výcvik v nenásilí pomáha vytvoriť bezpečný priestor na testovanie a vývoj nových myšlienok, alebo na analyzovanie a hodnotenie skúseností.

Výcvik v nenásilí môže účastníkom pomôcť sformovať spoločné porozumenie použitia nenásilia v kampaniach a akciách. Je to kolektívna vzdelávacia skúsenosť, kde sa môžeme naučiť novým zručnostiam a odučiť deštruktívnym a utláčateľským spôsobom správania, ktoré nás spoločnosť naučila. Výcvik v nenásilí môže posilniť skupinu, čím sa vytvorí komunitné puto, kým ľudia sa učia lepšie spolupracovať a ujasňovať si svoje zámery. Výcvik v nenásilí nám môže pomôcť pochopiť a vyvinúť silu nenásilia. Dáva príležitosť zdieľať záujmy, obavy a pocity a diskutovať o úlohe útlaku v naše spoločnosti a našich skupinách. Na úrovni jednotlivca výcvik pomáha vybudovať sebavedomie a ujasniť si naše osobné interakcie. Cieľom výcviku v nenásilí je podporiť účastníkov, aby sa efektívnejšie zapojili do kolektívnej akcie. Tento proces zahrňuje rôzne cvičenia a cvičebné metódy, z ktorých niektoré sú zahrnuté v siedmej lekcii v tejto príručke.

Výcvik v nenásilí môže ľudí pripraviť na účasť v priamej nenásilnej akcii, naučiť ich technikám strategického vývoja, zručnostiam potrebným na zapojenie do stratégie a práce na skupinovom procese a problémoch útlaku. Výcviky v nenásilí sa často používajú na prípravu ľudí na špecifické akcie, na naučenie sa scenára, na vývoj plánu a jeho uplatnenie v praxi, na pochopenie právnych otázok a ďalšie veci. Pre skupinu sú príležitosťou na vybudovanie solidarity a vyvinutie afinitných skupín. Prostredníctvom hrania úloh (viď cvičenie 'Hranie úloh') sa ľudia môžu naučiť, čo môžu očakávať od polície, úradníkov, druhých ľudí v akcii a od seba. To môže ľuďom pomôcť rozhodnúť sa, či sú pripravení zúčastniť sa akcie. Výcviky v nenásilí môžu mať rozsah od niekoľkých hodín po niekoľko mesiacov, v závislosti od faktorov ako sú potreby a časová os kampane, ciele pre výcvik, skúsenosť a dostupnosť účastníkov a trénerov. (Pre viac informácií o výcvikoch v nenásilí viď 'Úlohy a nástroje pre organizovanie a facilitovanie výcvikov').

BOX alebo bočný panel:

„Moja prvá skúsenosť s výcvikom bola na akciu z 15. mája 2003 v Izraeli. Bol som svedomitý čílsky odporca vojenskej služby, ktorý bol zapojený do kampane proti militarizmu po dobu niekoľkých rokov. Výcvik bol pre mňa skutočne posilňujúci a šiel som späť domov s nutkaním podeliť sa o to, čo som sa naučil a ak by sme chceli byť v našich akciách úspešní, náš výcvik by bol neodmysliteľným. Ďalšie akcie ktoré sme podnikli neboli len o tom, že celá skupina stála pred vojenskou budovou, ale boli rizikovejšie kvôli vyššej úrovni sebavedomia, ktorú sme mali, pretože sme na to boli pripravení a vycvičení.“ Javier Gárate

Úloha trénerov

Tréner nenásilia je niekto, kto môže skupinu viesť naprieč procesom učenia. Tréner musí byť erudovaný v témach výcviku, no nemal by to byť vševed. Trénerovým cieľom je viesť účastníkov k vyvinutiu svojich vlastných myšlienok, nie povedať ľuďom, čo si majú myslieť a robiť. Uvedomujeme si, že nie všetky skupiny a komunity, ktoré chcú výcvik v nenásilí, majú miestnych trénerov. Ale keď ľudia pochopia, aké zručnosti sú potrebné na vedenie výcviku, môžu si uvedomiť, že niektoré z týchto zručností už nadobudli a použili v rôznych súvislostiach. Môžete vytvoriť výcvikový tím spolufacilitátorov, ktorí môžu spolu priniesť svoje zručnosti a skúsenosti. Pokiaľ je to možné, výcvikový tím by mal odzrkadľovať účastníkov pozostávajúcich zo žien a mužov rôzneho veku a etnického zázemia.

Tréneri potrebujú:

- Dobré zručnosti skupinového procesu a vedomie dynamiky skupiny. Úlohou trénera je zaistiť, aby sa všetci zúčastňovali a cítili sa byť schopní zdieľať postrehy a skúsenosti. - Pochopiť nenásilné akcie a kampane. Pokiaľ nikto nemá skúsenosti, tréner musí použiť prípadové štúdie a cvičenia, aby pomohol skupine učiť sa. Aby ste sa naučili, ako a kedy použiť správne cvičenia, buďte citlivý na potreby a štýly skupiny.

Možné témy pre výcvik v nenásilí

- História a filozofia nenásilia a prax nenásilnej akcie. - Prekonávanie útlaku, etnickej/rasovej a rodovej dynamiky (viď druhá časť a zdroje v desiatej lekcii). - Vývoj stratégie kampane (viď tretia lekcia). - Konsenzus v rozhodovaní a rýchle rozhodovanie (viď 'Práca v skupinách' a cvičenie 'Rozhodovanie'). - Čo je afinitná skupina a úlohy v skupine (viď 'Afinitné skupiny' a 'Úlohy počas, pred a po akcii'). - Zručnosti ako zákonná a mediálna práca (viď 'Právna podpora' a 'Úloha médií').