Späť na obsah

Názov: prečo robiť to, čo učitelia hovoria?

Čas: 20 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Vyjadriť základné nenásilné pochopenie moci – že moc pochádza z poslušnosti ostatných a že sú rôzne druhy zdrojov moci. Toto cvičenie sa dá použiť s cvičením „Kto má moc v škole?“

Ako sa to robí/poznámky facilitátora:

Budete potrebovať: tabuľu, papier a perá. Požiadajte ľudí, aby pracovali vo dvojiciach. Požiadajte ich, aby urobili zoznam všetkých dôvodov, prečo keď učiteľ povie triede, aby si otvorila svoje knihy na strane 3 a urobila cvičenie 1, ho žiaci urobia. Nechajte si na toto 5 minút. Zoznam všetkého, na čo ľudia prišli spíšte tak, že od každého páru si vezmete jeden návrh, až kým sa nezapíše všetko. Medzi položkami si nechajte miesto. Použite zoznam na to, aby ste z neho vytiahli všeobecné zdroje moci (s diskusiou) a zdôraznite, že moc niektorých závisí od poslušnosti ostatných.

Ten zoznam bude pravdepodobne obsahovať:

  • Strach z trestu (tresty)
  • Túžba dobre urobiť skúšky (stimuly)
  • Pretože pani učiteľka je nádherná (charizma)
  • Pretože to je to, čo v škole robíte (spoločenská tradícia, zvyk)
  • Pretože učitelia majú právo žiadať nás o to (oprávnenosť)
  • Pretože to robí každý (nátlak na prispôsobenie sa)
  • Pretože pani učiteľka má znalosti, ktoré chcem aj ja (znalosti, zručnosti)

V zozname pravdepodobne nebudú uvedené peniaze alebo zásoby ako zdroj moci, ale prekvapivo, ďalší dôvod, „pretože ma to zaujíma“, mení dynamiku moci tak, že učiteľ sa stáva pomocníkom žiakov pri dosahovaní svojho cieľa.

Poznámky trénerov:

Najmä učitelia môžu protestovať proti tomu, že aktivita v triede je procesom založeným na spolupráci, ale skúsenosti mnohých ľudí podporujú tu prezentovanú analýzu.

Toto cvičenie je prebrané z web stránky Turning The Tide: http://www.turning-the-tide.org/resources/manual/powerchange#full_list

Related content