Späť na obsah

Táto príručka je napísaná pre skupiny, možno skupinu, ktorá sa dala do kopy zo špecifickej príčiny alebo so špecifickou hlavnou myšlienkou, možno skupinu založenú na priateľstve alebo spriaznenosti v tom, čo si myslíte o svete, možno i skupinu vytvorenú pre jednu príležitosť. Aj individuálne stanovisko zvyčajne vyžaduje nejakú skupinovú podporu. Časť tejto knihy o kampaniach (tretia časť) je užitočnejšia pre skupiny, ktoré plánujú zostať spolu dlhodobo, kým časť o príprave pre akciu (štvrtá časť) môže byť vhodnejšia pre tých, ktorí sa spájajú pre špecifickú akciu.

Silné skupiny ľudí, ktorí zotrvávajú spolu a ktorí dobre spolupracujú a navzájom sa posilňujú, dávajú hnutiu silu. Skupiny sa dávajú do kopy rôznymi spôsobmi a tí, ktorí sú najefektívnejší a najradostnejší majú zvyčajne niečo charakteristické, nejaký znak svojej vlastnej kreativity, nejakú charakteristiku, vďaka ktorej prekvitajú. To vzniká zo zvláštnych kombinácií, ktoré sa v skupinách objavujú a z mimoriadnej rovnováhy, ktorú skupina dosiahne medzi rôznymi túžbami a talentami svojich členov.

Táto časť ponúka určité perspektívy, o ktorých môžete premýšľať ako člen skupiny, perspektívy, z ktorých niektoré bude skupina preberať a o ktorých bude robiť vedomé rozhodnutia, kým niektoré sa rozvinú.

Posilňovanie skupiny

Prvým bodom je, akú veľkú dôležitosť ľudia prikladajú spôsobu, akým samotná skupina funguje a aké má postoje. Toto môže byť samé o sebe zdrojom nekonečného konfliktu! Existujú rovnováhy, na ktorých sa dá zaseknúť, ako napríklad medzi tými, ktorí nemajú trpezlivosť s diskusiou a ktorí súrne chcú byť ‘tam’ a ‘konať’ a tými, ktorí chcú viac ujasnenia, či už ide o ciele, pripravenosť diskutovať o probléme na verejnosti, o to, koho sa skupina pokúša dosiahnuť a formách akcie, ktoré by mala zvážiť, alebo o to, ako sa skupina organizuje a funguje. Skupina musí nejakým spôsobom urobiť to najlepšie čo vie, aby našla svoju vlastnú cestu a celkový smer, nejaký šťastný stred medzi ľuďmi, ktorých to ťahá rôznymi smermi. Ak má skupina dostatok energie a iniciatívy, podskupiny môžu začať robiť na konkrétnych hlavných myšlienkach. Ak sa v skupine nachádzajú ľudia s konfliktnými politickými filozofiami alebo postojmi, treba ich rozoznať a urobiť z nich radšej zdroj sily než prekážku v tvorivosti. Či už je vaša skupina veľká a otvorená alebo malá a obmedzená spriaznenosťou (viď 'Afinitné skupiny'), chcete, aby sa noví ľudia cítili vítaní a aby každý cítil, že má možnosť prispieť. Toto nastoľuje otázky o kultúrnej diverzite, utláčateľskom správaní, triede, rase a rodovej dynamike a o moci v skupine. Riešenie týchto záležitostí môže byť samo o sebe zdrojom napätia, hoci ich neriešenie môže byť ešte horšie. Budete musieť nájsť spôsoby, ako tieto otázky riešiť v atmosfére dôvery. Druhá časť, ktorá je o rode, ponúka nejaké príklady. Vo všeobecnosti je pre skupinu plánujúcu zostať spolu užitočné, aby ku zvyčajným mítingom dodatočne zorganizovala nejaké mimoriadne zasadnutia, alebo aby v pravidelných mítingoch rezervovala programový blok pre niečo trochu odlišné. Niekedy to môže mať praktické zameranie, ako je zdieľanie zručností, vývoj kampane alebo i detailnejší pohľad na konkrétnu tému kampane. Niekedy to môže byť zamerané viac na skupinu, ako sú aktivity budujúce vzájomný súlad (výroba transparentov, spievanie) alebo spôsoby vylepšenia fungovania skupiny.

Preskúmanie rozdielov

Pre skupinu nenásilnej akcie bude v určitom bode prospešné, keď bude posudzovať niektoré záležitosti pripisované pojmu nenásilie – vrátanie foriem nenásilia a ich následkov, hodnôt, postojov a cieľov. S akoukoľvek záležitosťou, ktorá sa dotýka hlboko zakorenených presvedčení členov skupiny, treba zaobchádzať s ohľadom na rozdiely, pričom na vybudovanie pozície skupiny budete klásť menší dôraz ako na zdieľanie postrehov a stanovísk. Jednoducho, lepšie vzájomné porozumenie prehĺbi to, čo sa pokúšate robiť spolu. Vezmite si otázku samotného nenásilia. Záväzok k nenásiliu môže byť pre skupinu zjednocujúcim faktorom, ale nemusí tomu tak byť nevyhnutne; často sú tu rozpory, najmä medzi ľuďmi pripravenými použiť nenásilie pre špecifické účely a tými, ktorí ho považujú za ďalekosiahlu filozofiu. Naznačujeme, aby ste niektoré problémy riešili kolektívnym vyhlásením princípov (viď 'Princípy nenásilnej akcie' a 'Sprievodcovia nenásilia'), ale i skupina vyjadrujúca záväzok k nenásilnej akcii bude mať rôzne názory na ostatné aspekty nenásilia, tak pozitívne, ako aj negatívne. Dobrá diskusia okolo problémov môže byť stimulujúca, dokonca inšpirujúca, no pokiaľ tá diskusia nebude dobrá, môže zhoršiť napätú situáciu a frustráciu. Relatívne bezpečným spôsobom preskúmania rozdielov je 'barometer' hodnôt, známy tiež ako cvičenie 'spektrum'. Niekto vymyslí súbor otázok na preskúmanie rôznych postojov, akcií a faktorov. Skupina dostane otázky a ľudia sa presunú na dve osi: jednu, vyjadrujúcu či to je alebo nie je nenásilné a druhú, vyjadrujúcu či by som to urobil alebo neurobil sám. To sa neskôr môže vyvinúť na 'Chcel by som alebo nechcel by som byť súčasťou skupiny, ktorá to urobí'. (Viď 'Spektrum alebo barometer')

Otázka typu 'čo sa vaša skupina pokúša dosiahnuť?' môže mať jednu jednoduchú odpoveď, ale každá osoba v skupine môže mať ciele navyše. Mnoho rôznych línií myslenia alebo cítenia môže ľudí viesť ku zapojeniu do skupiny. Niečo také jednoduché ako úvodné cvičenie vo dvojiciach môže byť dobrým začiatkom pre poskytnutie priestoru ľuďom, aby vysvetlili, čo ich priviedlo.

Vo všeobecnosti táto príručka príliš nepreskúmava perspektívu, prečo ste sa zapojili do akcie, okrem pomerne všeobecnej myšlienky spoločenskej transformácie. Také perspektívy sa budú líšiť od skupiny ku skupine a v rôznych súvislostiach. Pointou nie je vytvoriť uniformitu, ale pochopiť a dokonca oceniť rôzne spôsoby, akými sa ľudia pozerajú na veci. Konkrétne, ak vaša skupina zvažuje niečo riskantné, musíte mať čas, aby ste sa vhodne pripravili, pochopili odlišné postoje, ktoré každý z vás prináša do akcie a vaše preferencie ohľadom reakcie na riziko.

To, ako pochopíte súvislosť, v ktorej konáte, ovplyvní vašu voľbu metód. Komentátori niekedy rozlišujú medzi 'konvenčnými' a 'nekonvenčnými' formami akcie. Avšak, súvislosť to môže všetko zmeniť. V uzavretej spoločnosti môže mať to, že jednoducho 'poviete čo sa nehovorí' alebo 'prelomíte mlčanie' celkom konvenčnými spôsobmi, enormný, možno explozívny, možno katalytický dopad. Avšak, v iných súvislostiach môže byť 'nekonvenčná' akcia – ako občianska neposlušnosť alebo štrajky – obsiahnutá alebo normalizovaná. Či už preto, že ju neúčastníci ignorujú ako 'och, to sú oni a znova robia svoju vec', alebo preto, že účastníci sami uviaznu v rutinnej forme akcie. Niektorí teoretici spoločenského hnutia (viď Doug McAdam, Sidney Tarrow a Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, 2001, strany 7 až 9) naznačili, že 'transgresívna' a 'obsiahnutá' akcia je oveľa praktickejšia definícia než 'konvenčná'/'nekonvenčná' akcia, pretože berie do úvahy rozdielny vplyv, ktoré môžu mať rôzne formy akcie v rôznych súvislostiach. Niektoré z rozdielov v skupine (napríklad, v postojoch ku nelegálnej aktivite) môžu prameniť z rôznych analýz súvislosti pre vašu akciu. (Pre viac informácií o súvislostiach, viď 'Vyslanie protestného posolstva' a 'Výzva protestovania')

Čo chcete?

Ako aktivista musíte premýšľať o tom, čo chcete od skupiny. Chcete skupinu, ktorá priťahuje široké spektrum ľudí? Chcete skupinu s ľuďmi, ktorí zdieľajú mnoho postojov a názorov a ktorá urobí ich silné vyhlásenie? Dajú sa tie dva typy skombinovať? Napríklad, mohli by ste byť súčasťou afinitnej skupiny podporujúce nenásilie v súvislosti so širšou kampaňou? Kým vaša skupina nezačne akciu, neviete, aký vplyv by ste mohli mať. Skupiny zvyčajne netušia o možnostiach, ktoré môžu otvoriť, až kým nevyjdú na verejnosť. Prvej demonštrácie z Las Madres de la Plaza de Mayo v Buenos Aires sa zúčastnilo len 14 žien; niektoré iné silné hnutia začali ako ešte menšie. Niektoré jednoduché, malé akcie mali omnoho väčšie následky než si ktokoľvek vedel predstaviť. Avšak, musíte tiež uznať, že množstvo akcií malo omnoho menšie následky. Skupina nenásilnej akcie si musí byť vedomá svojho plného repertoára akcie, mať silnú cieľavedomosť a byť schopná analyzovania situácie, v ktorej pracuje. Táto príručka preto zahrňuje materiál o príprave na akciu, o budovaní kampane a o posudzovaní toho, čo ste urobili.

Related content