Späť na obsah

Od Hilala Demira a Ferdy Ülker

"nenásilie sa nedá opísať iba ako absencia násilia"

Militarizmus a patriarchát je v tureckej kultúre hlboko zakorenený. Momentálne, vojna na „juhovýchode“ sa zakladá na etnickej diskriminácii proti Kurdom, hoci oficiálne je opisovaná ako „vojna proti terorizmu“. Akýkoľvek pokus o pochybovanie o militarizme sa nazýva „zrada“. Ľudia najviac ovplyvnení negatívnymi následkami násilia sú primárne ženy, deti a starší ľudia a tiež náboženské etnické a politické menšiny. S násilím sa turecká spoločnosť vnútorne tak stotožnila, že alternatívne perspektívy sa stali „nemysliteľnými“ – dokonca i medzi tými, ktorí spochybňujú hierarchiu a podporujú slobodu a rovnosť.

Vplyv armády sa dá vidieť v nasledujúcich príkladoch:

  • Len po tom, ako muž absolvuje vojenskú službu, sa považuje za „skutočného“ muža.
  • Výbor národnej bezpečnosti (zahŕňajúci náčelníkov štábu), ktorý už v roku 1997 zabránil víťazom volieb sformovať vládu („postmoderný puč“).
  • Ekonomická moc – spoločnosť finančných služieb tureckej armády OYAK je jedným z najmocnejších investorov v Turecku.
  • Dôvera ľudí – prieskumy verejnej mienky ukazujú, že armáda je inštitúcia, ktorej najviac dôverujú.

Armáda pod vedením Mustafu Kemala založila Tureckú republiku v roku 1923, po kolapse Osmanskej ríše, a kemalistické princípy zostávajú základom štátu, pričom sa odrážajú v trestnom zákonníku, udržiavaní mocnej armády a viere v „neviditeľnosť národa“. Tieto princípy vytvárajú represívne postoje. Zopár ľudí považuje vládu mužov nad ženami ako problém a fyzické násilie sa široko akceptuje proti podriadeným, väzňom a v rodine.

Začiatky

Pojem 'nenásilie' bol po prvý krát použitý v princípoch Izmir War Resisters' Association (IWRA) v roku 1992. V asociácii bolo nenásilie vždy diskusným bodom – najmä ako nájsť praktické spôsoby nenásilného žitia v násilnej kultúre. Prvý krát sme výcvik v nenásilí použili na prípravu samých seba na scenáre, keby sme navštívili väzenie, keď bol člen skupiny Osmar Murat Ülke uväznený za odpor voči vojenskej službe. Pôvodne sa ku nám nepriblížil nikto z vonka, aby s nami diskutoval o nenásilí. Teraz je však viac záujmu – hoci War Resisters' Association samotná bola zatvorená v roku 2001 kvôli vyhoreniu členov.

Záväzok IWRA voči nenásiliu nás dostal do ostrého kontrastu s ostatnými ľavicovými skupinami, ktoré nebrali náš prístup vážne a považovali nenásilie za slabé a neefektívne. Zapájali sme hlavne antimilitaristických, anarchistických a feministických aktivistov. Azda najviac privítalo nenásilie hnutie LGBT, ktoré sa práve nachádzalo v procese štrukturácie a tak prijalo nenásilné metódy.

Čo sa týka politických spojenectiev, najplodonosnejšia interakcia bola so ženskými hnutiami. Keď sme prvý krát začali, sformovali sme feministickú a antimilitaristickú ženskú skupinu zvanú „Antimilitaristické feministiky“, čím sme sa pokúšali dosiahnuť na ženské skupiny. Napriek určitému počiatočnému sklamaniu sme sa dostali k mnohým nezávislým ženám a potom sme začali robiť výcviky so ženskými organizáciami. Táto zmena v postoji súvisela so zmenami/premenou v ženskom hnutí – konkrétne, túžbou robiť veci svojím vlastným spôsobom radšej, než po tradičných ľavičiarskych líniách. Pochybovanie o násilí sa stalo pre ženy prioritou a zdalo sa, že nenásilie ponúka reakciu. Keď sa viac žien usilovalo o osobné posilnenie, naša spolupráca so ženami a ženskými skupinami sa posilnila.

Najbližšou politickou skupinou bolo Hnutie odporu voči vojenskej službe (HOVS), pretože sa vybudovalo pomocou snáh aktivistov pracujúcich na podpore nenásilia. Hoci toto partnerstvo stále pokračuje, v hnutí HOVS je individualistický prúd, ktorý, verím, robí diskusiu o nenásilí menej efektívnou. Hoci väčšina tureckých HOVS sú úplní odporcovia (to znamená, odmietajú vojenskú službu a akúkoľvek občiansku náhradu), postoje hnutia voči nenásiliu sú niekedy jednohlasné – najmä kvôli podpore pre HOVS od kurdského hnutia a ľavičiarskych skupín.

Iniciatíva nenásilných trénerov Izmir

Iniciatíva nenásilných trénerov Izmir (INTI) sa prvý krát sformovala ako časť IWRA s dodatočnou podporu niektorých iných ľudí. Naša práca sa tiež podporila a zlepšila po stránke kvality vďaka spolupráci s nemeckými trénermi – vrátane výcvikových kurzov na Kurve Wustrow, medzinárodnému výcviku pre trénerov, organizovaných v meste Foca v Turecku, v apríli 1996, a v spoločnosti dvoch nemeckých trénerov, ktorí žili v Izmire od roku 1998 do roku 2001.

Keď bola IWRA v decembri roku 2001 zatvorená, iniciatíva trénerov pokračovala, pričom organizovala workshopy v Izmire a kdekoľvek v krajine, kde sme boli pozvaní – vrátane mesta Dijarbakir v juhovýchodom 'krízovom' regióne. Dnes je tu päť trénerov – štyri ženy a jeden muž – ktorí pracujú väčšinou na báze dobrovoľnosti, ktorým preplácame cestovné náklady, hoci niekedy máme peniaze, aby sme si zaplatili koordinátorov na čiastočný úväzok. V júni 2006 sme začali kurz výcviku pre trénerov s 20 účastníkmi z celej krajiny.

Cieľ INTI je zvýšiť a založiť nenásilné princípy a štruktúry ako alternatívu voči militarizmu, nacionalizmu, hierarchii a patriarchátu. Naše verejné aktivity začali s organizovaním demonštrácií a seminárov o nenásilí a odpore voči vojenskej službe, taktiež publikujeme pamflety a hľadáme medzinárodnú spoluprácu. Polícia skonfiškovala mnoho našich prác v tlači. Na poli výcvikov skupina pracovala s aktivistami z mimoparlamentných skupín, skupinami z oblasti ľudských práv, ženských a LGBT skupín a politických strán. Dodatočne, skupina spolupracovala s Centrom ľudských práv Asociácie právnikov Izmiru, aby vycvičila právnikov a policajtov v záležitostiach okolo ľudských práv. Vo všeobecnosti, záležitosti zahrnuté v našich výcvikoch zahrňujú: vytváranie nehierarchických štruktúr pre občiansku a opozičnú politickú prácu, rozhodovanie pomocou konsenzu, diskusiu o militaristických štruktúrach v spoločnosti (začínajúc od rodiny) a nenásilné alternatívy. Jednotlivé prejavy správania a akcie účastníkov sú vždy základným a stredovým bodom našich workshopov. Pre našu prácu sme uvažovali o teoretických analýzach a praktických skúsenostiach s nenásilím a nenásilnými akciami (začínajúc s Thoreaum a Gándhím a vedúcim k dnešným príkladom). Zahrnuli sme úvahy o anarchistických prístupoch k nenásiliu, o Divadle Augusta Boala utláčaných a stratégiách nenásilia od Genea Sharpa.

Naša skupina verí, že je možné eliminovať všetky druhy nerovností, diskriminácie a teda násilia a vyvinúť nenásilné akcie a metódy pre spoločenskú a politickú zmenu. Preto, s princípom „nenásilie nie je ašpiráciou, ktorá sa dá dosiahnuť v budúcnosti, ale samotnými prostriedkami na dosiahnutie takého cieľa“, naša skupina začína pochybovať o každodenných životných praktikách, ktoré sa môžu zdať „neutrálne“. Keďže viac než desať rokov sa naša skupina učila, praktizovala a učila druhých ľudí prostriedkom a metódam nenásilia, postoj k životu, ktorý teraz rozvíjame, je životným princípom. Po prvé, ponúkame „úvodné“ jednodenné výcviky pre rôznorodé organizácie a pre individuálnych aktivistov, ktorí vo svojej agende pochybujú o násilí. Po druhé, ponúkame „výcviky založené na problémoch“ s konkrétnymi témami, ktoré požadujú skupiny a ktoré sa zakladajú na ich potrebách – tie zahrňujú predsudky, riešenie konfliktov, komunikáciu, sexizmus a tak ďalej. Po tretie, ponúkame týždenné intenzívne zhromaždenie „výcvik pre trénerov“ s vybranými jednotlivcami, ktorí sa zúčastnili prvých dvoch výcvikových zhromaždení a ktorí sa chcú vypracovať na trénerov. Od roku 2002 sme viedli prvé a druhé časti výcvikov s rôznorodými skupinami pracujúcimi so ženami, LGBT a ľudskými právami, ekológiou, mierom a antimilitarizmom v Izmire, Ankare, Antalyi, Adane a Dijarbakire. Jednotlivci, ktorí sa zúčastnili výcvikov a chcú byť trénermi, boli ľudia, ktorí už začali pochybovať o násilí a pokúšali sa integrovať metódy nenásilia vo svojich inštitúciách a ich individuálnych postupoch. Avšak, títo ľudia spomínali svoj nedostatok informácií a skúseností s „nenásilnou akciou“, napríklad v Dijarbakire to bolo identifikovanie potreby učiť sa o vývoji nenásilných riešení, primárne pre svoje fundamentálne aktivity (ako zabitie zo cti, násilie proti ženám atď.). Potrebujú vo svojej práci splnomocnenie a rozšírenú schopnosť nenásilia, aby vytvorili nové riešenia na pokračujúce problémy. Keďže sme dostávali nepretržite rastúcu požiadavku na výcvikový modul „vycvič trénerov“, súhlasili sme, že tretia fáza výcviku v nenásilí bude užitočná do značnej miery. Uvedomujeme si, že je nemožné pokryť všetky princípy nenásilia v jednotýždennom výcviku. Jedno z riešení, ktoré sme pre tento problém našli, je pokračovať v dialógu a usilovať sa o možnosti pre budúce mítingy dohľadu a spätnej väzby. Navyše, počas výcviku sa sformuje sieť medzi trénermi z celého Turecka a založia sa operačné princípy takejto siete. Tento prístup siete trénerov by zaistil udržateľnosť nášho dialógu, pokračoval by v zdieľaní znalostí a skúseností medzi praktikmi výcvikov v nenásilí a našom kooperatívnom šírení výcviku v nenásilí na miestnych a národných úrovniach.

Naše ciele

Vylepšovanie a posilňovanie kultúry demokracie a ľudských práv pomocou predstavovania konceptu nenásilia, pochybovanie o kultúre násilia (ktorá má v Turecku militaristický a patriarchálny charakter), aby sme zasiali semená kultúry stúpajúceho vedomia nenásilia a boja s diskrimináciou, vo všetkých povolaniach. Cvičenie trénerov, aby pracovali pre tieto výsledky tým, že získajú praktickú skúsenosť a povýšia svoju schopnosť výcviku až tak, že budú môcť facilitovať svoje vlastné výcvikové skupiny počas jednoročného obdobia.

Nenásilné kampane

Pri pohľade na príklady nenásilných kampaní v Turecku môžeme vidieť, že tieto aktivity neboli organizované celkom nenásilným spôsobom. Hoci nenásilie bolo jedným zo základných princípov, musíme vyhlásiť, že týmto organizáciám chýbali niektoré z kvalít skutočne nenásilnej akcie, ako príprava na akciu s predchádzajúcim výcvikom v nenásilí. Jednou z najviac dych vyrážajúcich kampaní v tomto ohľade bol Militourism Festival. Tento festival, ktorý sa koná každoročne 15. mája (medzinárodný deň odporcov vojenskej služby), pozostával z návštevy prominentných militaristických symbolov v rôznych mestách, organizácie alternatívnych akcií a deklarácie odporu voči vojenskej službe. Ďalšou bola kampaň „Čelíme tomu“. Táto kampaň sa zameriavala na to, ako čeliť a vyrovnať sa s vojnou, ktorá v Turecku prebiehala; šírila sa počas celého roka s veľkými akciami konanými raz za 3 mesiace. Cieľom bolo zabrániť ľuďom ignorovať túto vojnu s použitím nenásilných prostriedkov ako nenásilné divadlo. Ďalšou nenásilnou akciou bol „Ryžový deň“. Táto akcia sa konala v Ankare, centre oficiálnej administratívy, a konkrétne pred vojenskými kasárňami. Zhromaždili sme sa tam, aby sme povedali „existujeme, tu sme.“ Ako antimilitaristi, ktorí rozvrátili spoločenské pravidlá v našich aktivitách, sme použili symbol Ryžového dňa, aby sme zvýšili skupinovú solidaritu a skoncovali s našou neviditeľnosťou. Mimo týchto veľkých aktivít sa zmobilizovali tiež menšie organizácie a akcie pre účely krátkodobej politickej intervencie.

Záver

Hoci sme boli naprieč krátkou históriou nenásilia v Turecku často prehliadaní a neboli sme až takí efektívni, ako by sme radi boli, stávame sa viditeľnejšími vďaka spojenectvám upevnenými so ženskými a LGBT hnutiami. Tomuto ďalej dopomáha fakt, že sa na verejnosti začala diskusia o odpore voči vojenskej službe. Vzrastajúce požiadavky od rôznych politických skupín na implementovanie výcvikov v nenásilí a metód vo svojich programoch tento trend potvrdzujú.

Related content