Späť na obsah

Bojkot

Sociálna, ekonomická alebo politická nespolupráca.

Facilitácia

Sa používa v rôznych skupinových voľbách, na opísanie akcie facilitátora, ktorého úlohou je pracovať so skupinovými procesmi, aby zaistil dobrý priebeh mítingov a dosiahnutie vysokého stupňa konsenzu, aby pomohol skupine ľudí pochopiť svoje spoločné ciele a pomáhal im plánovať ich dosiahnutie bez toho, aby v diskusii zaujali konkrétne stanovisko.

Kampaň

Kampaň je pospájaná séria aktivít a akcií vykonaných v priebehu času na dosiahnutie špecifických, vyhlásených cieľov. Kampane začína skupina ľudí so spoločným porozumením a víziou, ktorí identifikujú ciele a začínajú proces výskumu, vzdelávania a výcviku posilňujúceho a zvyšujúceho počet účastníkov zapájajúcich sa do aktivít a akcie.

Komando

Komando je kontrolná taktika poriadkovej polície, v ktorej sa niekoľko policajtov, zvyčajne v ochranných prostriedkoch, ženie dopredu, niekedy vo formácii pohybujúceho sa klinu, aby prerazili cez predok davu a uchmatli jedného alebo viacerých jednotlivcov z demonštrácie, ktorej odporujú.

Konštruktívny program

Konštruktívny program je proces budovania novej spoločnosti v plášti starej. Ako ho opísal Robert Burrowes: „pre jednotlivca konštruktívny program znamenal zvýšenú silu zvnútra vďaka rozvoju osobnej identity, sebestačnosti a nebojácnosti. Pre komunitu znamenal vytvorenie nového súboru politických, spoločenských a ekonomických vzťahov.“ V prípadoch, keď došlo ku politickým revolúciám ale obyvateľstvo nebolo organizované, aby uplatnilo sebaurčenie, bolo vytvorenie novej spoločnosti extrémne náročné a výsledkom tiež často bola uzurpácia moci novou diktatúrou.

Ľudské práva

Zákonné práva garantujúce každému človek život, slobodu a bezpečnosť, založené na medzinárodných dohodách a práve.

Mediácia

Pomoc pri riešení konfliktov. Mediácia znamená, že tretia strana pomáha konfliktným stranám vysporiadať sa so svojím konfliktom prostredníctvom dialógu. Mediátor nerieši konflikt, ale pomáha protivníkom nahliadnuť do svojich vlastných potrieb a pocitov a do potrieb a pocitov toho druhého, a dostať sa z konfliktu takým spôsobom, ktorý je uspokojivý pre oboch.

Moc

Moc sa dá definovať ako schopnosť mať vplyv na svet. Moc môžeme vidieť v rôznych formách:

  • Moc s – moc, ktorá pochádza od ľudí konajúcich v rámci spolupráce. Jednotlivo môžu byť bezmocní, ale spolu sú väčší, než je suma ich častí.
  • Moc na – povoľujúca moc, odvodená od vnútorného presvedčenia, nadobudnuté znalosti alebo zručnosti, vloženie dôvery alebo pomoci od ostatných, alebo zo schopnosti použiť vonkajšie zdroje (napr. peniaze, nástroje).
  • Moc nad – moc vládnutia v ktorej prevláda vôľa jednej osoby alebo skupiny.
  • Moc proti – moc zabrániť alebo potlačiť alebo odmietnuť.

Moc ľudu

Mocenská schopnosť mobilizovaného obyvateľstva a jeho inštitúcií používajúcich nenásilné formy boja. Tento pojem sa používal zvlášť počas filipínskej nenásilnej vzbury v roku 1986.

Násilie

Spôsobenie fyzického zranenia alebo smrti ľuďom, alebo hrozba ich spôsobenia. Všetko správanie sa nedá úhľadne klasifikovať buď ako „násilie“ alebo „nenásilie“, a medzi tieto dva extrémy spadá niekoľko kategórií, vrátane „ničenia majetku“. Pri informovaní o demonštrácii alebo hnutí odporu, ktoré je primárne alebo výlučne nenásilné, je treba rozlišovať napríklad medzi skutkami násilia malého počtu ľudí (ktorí môžu byť nedisciplinovaní alebo zámerne rušiví pre politické dôvody alebo ako agenti provokatéri). Podobne, demonštrácia by nemala byť opísaná ako „násilná“, keď na ňu násilne zaútočí polícia alebo vojaci, ale napriek tomu udržuje nenásilnú disciplínu.

Nenásilie

Buď (1) správanie ľudí, ktorí sa v konflikte zdržujú násilných skutkov. Alebo (2) akýkoľvek z niekoľkých systémov viery, ktorý odmieta násilie z princípu, nie len ako nepraktické. Inak je najlepšie, keď sa ten pojem nepoužíva, pretože často prispieva k nejednoznačnosti a zmätku. Na opísanie konkrétnych akcií alebo hnutí sa odporúčajú pojmy: „nenásilná akcia“, „nenásilný odpor“ alebo „nenásilný boj“.

Nenásilná akcia

Technika akcie v konflikte, v ktorej účastníci vedú boj tým, že robia – alebo odmietajú robiť – určité skutky bez použitia fyzického násilia. Je alternatívou pre pasívnu podriadenosť a násilie. Táto technika zahrňuje mnoho špecifických metód, ktoré sú zoskupené v troch hlavných kategóriách: nenásilný protest a presvedčovanie, nespolupráca a nenásilná intervencia.

Nenásilný boj

Synonymum pre „nenásilnú akciu“. Tento pojem sa môže tiež použiť na naznačenie, že nenásilná akcia v konflikte je zvlášť zmysluplná alebo agresívna. „Nenásilný boj“ je zvlášť užitočný na opísanie nenásilnej akcie proti odhodlaným a vynachádzavým protivníkom, ktorí používajú represívne opatrenia a protiopatrenia.

Nenásilný odpor

Nenásilný boj vedený zväčša nespoluprácou, ako reakcia na neschválený skutok, politiku alebo vládu. Širšie pojmy „nenásilná akcia“ a „nenásilný boj“ sa preto uprednostňujú pri odkazovaní na celkovú nenásilnú techniku akcie a akciu, v ktorej nenásilná skupina tiež preberá iniciatívu alebo zasahuje, ako v prípade protestných sedení.

Občianska neposlušnosť

Je aktívne odmietnutie poslúchať určité zákony, požiadavky a nariadenia vlády, alebo okupujúcej mocnosti, bez uchyľovania sa ku fyzickému násiliu. Je to jedna z prvoradých taktík nenásilného odporu.

Pacifizmus

Odpor voči vojne alebo násiliu ako prostriedkom urovnania sporov alebo získania výhody. Pacifizmus pokrýva spektrum pohľadov siahajúcich od presvedčenia, že medzinárodné spory sa dajú a mali by sa vyriešiť mierovo; cez výzvy pre zrušenie armádnych a vojnových inštitúcií; cez odpor voči akémukoľvek organizovaniu spoločnosti prostredníctvom vládnej sily (anarchistický alebo libertariánsky pacifizmus); cez odmietnutie použitia fyzického násilia na získanie politických, ekonomických alebo spoločenských cieľov; cez odsúdenie sily okrem prípadov, v ktorých je absolútne nevyhnutná na posun vo veci mieru (pacifizmus); po odpor voči násiliu za akýchkoľvek okolností, vrátane obrany seba a ostatných.

Priama akcia

Slová „nenásilná priama akcia“ vyvolávajú predstavy ľudí sediacich na ceste, aby blokovali leteckú základňu. Presnejšie povedané je však priama akcia akoukoľvek akciou, kde jednotlivci alebo skupiny konajú priamo na vlastnú päsť, aby sa pokúsili o spôsobenie zmeny, než by mali žiadať alebo očakávať, že druhí budú konať v ich mene. Prerušenie projadrovej kázne v kostole by bolo priamou akciou; napísanie biskupovi za účelom sťažovania sa by bola nepriama akcia – každá by bola efektívnym spôsobom vznesenia otázky.

Riešenie konfliktov

Uzmierenie odporujúcich si perspektív, príbehov alebo skúseností a rozhodnutie o reakcii, ktorá podporuje a ochraňuje ľudské práva všetkých strán, ktorých sa to týka.

Rod

Sociálne vytvorené úlohy a vzťahy medzi ženami a mužmi; medzi ženami a ženami a medzi mužmi a mužmi. Rod je získaná identita, ktorej sa človek naučí, ktorá sa mení v priebehu času a v kultúrach a naprieč kultúrami sa dosť líši. Rod je odlišný od pohlavia.

Rozhodovanie pomocou konsenzu

Rozhodovanie pomocou konsenzu sa dosť odlišuje od väčšinového rozhodovania. Kým väčšinové rozhodovanie často vedie k mocenskému boju medzi dvomi rozdielnymi riešeniami, rozhodovanie pomocou konsenzu si kladie sa cieľ vziať na vedomie obavy každého, pričom počas tohto procesu často niekoľko krát dochádza k upraveniu navrhnutého riešenia.

Splnomocnenie

Podporovanie ľudí, aby mali viac kontroly nad svojimi vlastnými životmi. Splnomocnenie môže zahrňovať, že ľudia nadobúdajú zručnosti (alebo majú svoje vlastné zručnosti a znalosti), zvyšuje sa ich sebadôvera a rozvíja sebestačnosť.

Spoločenské hnutie

Je typom skupinovej akcie. Je veľkým neformálnym zoskupením jednotlivcov a/alebo organizácií sústreďujúcich sa na špecifické politické alebo spoločenské problémy, inými slovami, na vykonávanie, vzdorovanie alebo vrátenie spoločenskej zmeny.

Stratégia a taktiky

Pojmy taktiky a stratégia sa často zamieňajú: taktiky sú skutočnými prostriedkami použitými na dosiahnutie cieľa, kým stratégia je celkový plán kampane, ktorý môže zahrňovať komplexné operačné vzorce aktivity a rozhodovania, ktoré vedú k taktickému vykonaniu. Stratégia: je dlhodobý plán akcie navrhnutý na dosiahnutie konkrétneho cieľa, najčastejšie „víťazstva“. Stratégia sa odlišuje od taktiky alebo okamžitých akcií so zdrojmi po ruke, a to tým, že jej povaha je značne premyslená a často prakticky nacvičená. Stratégie sa používajú na to, aby bolo problém alebo problémy jednoduchšie pochopiť a vyriešiť.

Vypočutie hlásenia

Vypočutie hlásenia je proces, ktorý nastáva po akcii alebo po výcvikovej skúsenosti, v ktorom s členmi ostatných skupín zdieľate čo ste zažili a cítili a nakoniec, čo ste sa naučili.

Záťahová karta

Vreckový sprievodca s odporúčaniami, čo robiť, ak vás zastaví polícia počas výkonu akcie.

Related content