Späť na obsah

Je dôležité zdokumentovať kampane, aby sa z nich ľudia mohli učiť. Tak ako sme sa učili z nenásilných kampaní ľudí po celú dobu a na celom svete, zdokumentovanie našich vlastných bojov a príbehov môže pomôcť ľuďom v iných obdobiach a na iných miestach. Tento sprievodca, vytvorený pre prípadové štúdie Nenásilného spoločenského splnomocnenia WRI, môže jednotlivec alebo skupina použiť na určenie informácií, ktoré sú potrebné na vytvorenie prípadovej štúdie kampane. Tento sprievodca sa tiež môže použiť, aby nám pripomenul, čo musíme brať do úvahy pri organizovaní kampane.

Prehľad

 • Povaha kampane – čo bol/je problém? Kedy začal/skončil?
 • Geografický a (stručný) historický kontext
 • Účastníci – kto (analýza triedy, rasy/etnika, rodu, náboženských skupín, veku, pohlavia, schopností, iných) – zmenili sa v rôznych fázach hnutia?

Chronológia

 • Začiatočný bod
 • Boli (sú) tu odlišné fázy?
 • Boli tu konkrétne chvíle expanzie?
 • Čo boli vrcholy?
 • Čo boli ostatné kľúčové udalosti?

Nenásilie

 • Mali ste verejný profil požadujúci vyhnutie sa násiliu?
 • Bola vyhlásená verejná politika nenásilia?
 • Ak áno, čo sa myslelo pod nenásilím?
 • Zhodli sa na tomto? Aké boli rozdiely?
 • Aké opatrenia sa prijali na zavedenie politiky nenásilia?
 • Mali ste výcvik v nenásilí? Mali ste sprievodcov nenásilia?
 • Dá sa povedať, že kampaň posunula hodnoty spoločnosti viac smerom k nenásiliu?
 • Mali ste konkrétne zdroje inšpirácie pre typy akcie alebo spôsoby organizácie?

Prostriedky

 • Aké bolo použitie oficiálnych kanálov, lobovanie, volebné procesy, ústavné mechanizmy a s akým vplyvom?
 • Ako sa použili hlavnoprúdové médiá?
 • Akú mali úlohu alebo vplyv?
 • Ako ste sa pokúsili vyvinúť alebo využiť svoje vlastné verejné alebo alternatívne médiá? S akým vplyvom?
 • Pokúsila sa kampaň založiť alternatívy? Mali byť dočasné alebo trvalé? Čo sa stalo?
 • Aký druh prostriedkov ste použili na vybudovanie kultúry hnutia alebo pocit spolupatričnosti? S akým úspechom?
 • Použili ste stiahnutie spolupráce ako taktiku? V ktorom štádiu? S akým úspechom?
 • Pokúsili ste sa priamo narušiť alebo zablokovať aktivitu, proti ktorej ste viedli kampaň? V ktorom štádiu? So zameraním na čo? S akou účasťou? S akým úspechom?
 • Ako ste použili konvenčné prostriedky protestu? Ako ste ich kombinovali s inými metódami?

Organizácia

 • Dohodla sa kampaň na formálnej štruktúre?
 • Aké neformálne štruktúry hrali dôležitú úlohu?
 • Obávala sa kampaň toho, že bude mať participatívnu štruktúru organizácie a rozhodovania? Ak áno, ako boli ľudia trénovaní v tom procese?
 • Ako kampaň súvisela s inými skupinami/hnutiami?
 • Akú dôležitosť ste prikladali budovaniu koalície? S akými kritériami pre spojenectvá?
 • Ako kampaň adresovala potreby aktivistov učiť sa, rásť, odpočívať, zachovať svoju oddanosť?
 • Ako kampaň adresovala možné rozpory medzi potrebami bezpečnosti a túžbou po účasti?
 • Aký druh útlaku hnutie očakávalo? Aké opatrenie ste urobili na podporu najdotknutejších ľudí?
 • Mala kampaň jasný časový rámec a predstavu strategického vývoja?
 • Ako kampaň rozvinula svoje zdroje (ľudské, spoločenské, ekonomické)?

Ciele a výsledky

 • Aké boli pôvodné ciele?
 • Ako sa vyvinuli ciele? Prečo?
 • Bolo cieľom splnomocniť účastníkov? Akým spôsobom?
 • Ako boli ciele zarámované – napr. s akým typom sloganu?
 • Bola v kampani flexibilita na prehodnotenie cieľov, napr. v reakcii na konkrétne udalosti alebo v stavaní na úspechu?
 • Ako ste očakávali, že sa zmení inštitúcia držiaca moc tých, ktorí „profitovali“ zo svojej nadvlády? (napr. že zmenia názor, že vyhovejú niektorým z ich požiadaviek, že budú prinútení prijať požiadavky, alebo že dôjde k dezintegrácii/rozpusteniu)
 • Do akej miery dosiahli svoje ciele? – krátkodobé, strednodobé, dlhodobé
 • S akými vedľajšími účinkami? – pozitívnymi a negatívnymi
 • Urobili ich protivníci nejaké chyby, ktoré významne pomohli ich prípadu?

Splnomocnenie

Všetky tieto otázky nejakým spôsobom súvisia so splnomocnením. Táto záverečná časť sa vracia k niektorým témam, ale s väčším sústredením. Odpovede musia zahŕňať rozmery moci v rámci moci vnútri, moci s a moci vo vzťahu k niečomu.

 • Kto bol splnomocnený? Aby bol alebo robil čo? (aby sa pripojil, zdieľal zodpovednosť, prevzal iniciatívu, udržal aktivizmus)
 • Čo prispelo k tomuto zmyslu pre splnomocnenie? (napr. výcvik, skupinové sebavedomie, dosiahnutie strategických cieľov)
 • Ako ovplyvnila skúsenosť rôznych fáz hnutia zmysel pre splnomocnenie?
 • Čo môžete povedať o ľuďoch, ktorí sa zapojili alebo sa necítili byť splnomocnení?
 • Ako ste postupovali pri diskutovaní alebo vytváraní stratégií splnomocnenia? Osobne, skupinovo, spoločensky?
 • Bol nejaký účastník/skupina oslabený – ako? Ako to ovplyvnilo kampaň?

Related content