Späť na obsah

Názov: kto má moc v škole?

Čas: 45 minút

Cieľ alebo účel cvičenia:

Pomôcť ľuďom pochopiť, že prakticky každý má nejakú moc, tlmočiť základné pochopenie moci – že moc pochádza z poslušnosti ostatných a že sú rôzne druhy zdrojov moci. Ako sa to robí/poznámky facilitátora: Uveďte cvičenie tak, že požiadate ľudí o definíciu moci. Pravdepodobne dostanete frázy ako „kontrola druhých“, „schopnosť mať vplyv“, „mať moc uskutočniť veci“. Niektorí ľudia rozlišujú medzi „mocou nad“ (vláda alebo hrozby) a „mocou s“ (spolupráca alebo kolaborácia). Vysvetlite, že toto cvičenie je o pochopení „moci nad“, vďaka čomu budú skupiny spoločenskej zmeny vedieť identifikovať efektívne uplatnenie svojej „moci s“, menovite ich schopnosti mať pozitívny vplyv na svet.

Opis: požiadajte ľudí, aby vymenovali všetkých ľudí alebo skupiny, ktoré majú v škole moc. Pravdepodobne rýchlo dostanete zoznam takmer každého zapojeného. Ak bude na ňom chýbať dôležitá skupina alebo osoba (zástupca riaditeľa/domovník), môžete ju pridať sám. Ideálne je, keď tento zoznam urobíte na dvoch tabuliach, aby ste mohli zapísať ľudí na jednu a zdroje moci na druhú. Ak pracujete na jednej tabuli, nechajte dostatok miesta medzi menami, aby ste pridali zdroj moci.

Potom sa ich opýtajte, prečo má človek „X“ moc? Odkiaľ tá moc pochádza? Čo je jej zdrojom? Prečo ľudia robia, čo „X“ povie? Z časových dôvodov zvyčajne nie je možné urobiť toto cvičenie pre celý zoznam, ale uistite sa, že zahrniete vedenie, žiakov, domovníka, sekretárku školy, rodičov a zástupcu riaditeľa. Toto poskytne dobrý rozsah zdrojov. Reakcie účastníkov zaznamenajte perami rôznych farieb.

Tretím štádiom je facilitovaná diskusia o moci vo všeobecnosti. Hlavné myšlienky účastníkov zaznamenajte treťou farbou. Pokúste sa načrtnúť hlavný bod tohto cvičenia, ktorým je to, že moc niektorých pochádza od poslušnosti ostatných. Ľudia v pozícii autority a moci tú pozíciu získali preto, lebo ostatní im vedome alebo nevedome dali svoju moc nad sebou.

Poznámky trénerov:

Učitelia a ostatní môžu celkom pochopiteľne chcieť rozprávať o špecifikách školského života dlhšie, než je treba, čo môže veci prekrútiť. Možno budete musieť byť dosť neústupný, aby cvičenie pokračovalo tak ako má. Moc je veľkou vecou a diskusia môže pokračovať zaujímavo, no nemusí viesť k požadovanému výsledku, takže buďte pripravený priviesť ľudí späť ku hlavným bodom.

Toto cvičenie je prevzaté z web stránky Turning The Tide: http://www.turning-the-tide.org/resources/manual/powerchange#full_list

Related content